Informace o násVojensko historický klub Východní fronta, představuje svou výstrojí příslušníky zbraní SS 18. divize pancéřových granátníků Horst Wessel.VHK Východní fronta se také učastní pietních akcí u památníků padlých v uniformách Rudé armády. Členové historického klubu se pravidelně zůčastňují mnoha válečných rekonstrukcí z období 2.sv války (např.Vlkoš, Břeclav, Jankov vršok, Partizánské atd.)sami pořádáme akci STRÁNÍ 1945.

 

Naše technika:        

                         
                    - polopásové  vozidlo.................
                        

                                            


                      -  motocykl..........

                     


                                                               - Praga RND............
                    -Kubelwagen

                 - Německý stan


                                      Stanovy klubu

 Předmluva
Vojenství je jedno z nejstarších řemesel, které doprovází lidstvo od jeho počátků. Ani změna doby, natož ta moderní, nezmění přístup lidské rasy k vojenství samotnému. Kdysi někdo řekl „Je nutné poznat minulost, abychom správně naplánovali budoucnost.“ Toto platí o samotné historii všeobecně a vojenství jako takovému rovněž.
Členové vojensko historického klubu Východní fronta si budou vždy klást na srdce dodržování základních lidských svobod, společenských pravidel, čestného jednání
a platných zákonů při zkoumání historických faktů a provozování vojenských tradic.
Tyto stanovy upravují základní pravidla neziskové občanské organizace, vojensko historického klubu Východní fronta.

Hlava I.
Název občanského sdružení.
Oficiální název občanského sdružení je:
 
Vojensko historický klub Východní fronta.

Dále jen „VHK VF“.

Hlava II.
Statut a cíl občanského sdružení VHK VF.
VHK VF je občanské sdružení fyzických nebo právnických osob za účelem dosahování společného zájmu. Je právnickou osobou. Podmínkou je, že se jedná o nenáboženské, nepolitické a nepodnikatelské sdružení, které svojí činností nepopírá nebo neomezuje osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení. Jejich členy mohou být jak fyzické osoby, tak i právnické osoby s výjimkou obcí. Provoz občanského sdružení VHK VF upravuje zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. VHK VF svou činností nepropaguje žádnou existující ani historicky potvrzenou armádní nebo jinou organizaci (např. fašistické a neonacistické organizace, atd.), nespolupracuje ani nemá kontakty na žádnou z teroristických organizací.

Hlava III.
Sídlo občanského sdružení VHK VF.
    Sídlem občanského sdružení VHK VF je:
Lůčky 888, Květná 687 66, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj

Hlava IV.
Orgány a organizační jednotky občanského sdružení VHK VF.
Orgány a členové sdružení.
Hlavním orgánem občanského sdružení VHK VF je „Hlavní štáb“. Jeho funkční období není omezeno. Lze jej zrušit pouze na základě podkladů uvedených v „Hlava VII“ těchto stanov občanského sdružení VHK VF. Hlavní štáb zejména koordinuje činnost sdružení, svolává schůzi, rozhoduje o přijetí člena klubu, zpracovává podklady pro akce.
Hlavní štáb je tvořen:
zakládajícími členy klubu, pokud se některý ze zakládajících členů členství v hlavním štábu nevzdá,
pokladníkem - v případě, že pokladníkem není nikdo ze zakládajících členů,
veliteli jednotlivých členských divizí – členské divize musí být uvedeny v seznamu členských divizí,
zástupci samostatných fyzických osob.
Zakládající členové klubu jsou:
Dušan Uher, Lůčky 888, Květná 687 66, Strání
Vítězslav Konečný, Nová hora 1007, Květná 687 66, Strání
Ing. Josef Novák, Strážnická 3, Brno – Slatina, 627 00, Brno
Hlavní štáb klubu je zároveň jediný oprávněný v jednání za VHK VF.
Členské divize – jsou tvořeny jednotlivými složkami dobrovolných organizací nebo fyzických osob, které spadají pod velení svých zvolených velitelů a všechny spadají pod velení hlavního štábu.
Ostatní členové – fyzické nebo právnické osoby, které mají právo účastnit se schůze hlavního štábu. Mají právo účastnit se celkové porady sdružení.
Způsob ustanovení orgánů.
Hlavní štáb je volen ze zakládajících členů a zástupců členských divizí a fyzických osob. Členové hlavního štábu jsou voleni na schůzi hlavního štábu. První schůze hlavního štábu bude svolána na základě domluvy jednotlivých členů klubu. Další schůze budou dle harmonogramu schůzí určeném zvolenými členy hlavního štábu.
Hlasování
Každý z ustanovených členů hlavního štábu má právo hlasovat. Hlas zakládajících členů má váhu dvou hlasů. Ostatní členové hlavního štábu mají po jednom hlasu.
Určení funkcí.
Na schůzi hlavního štábu je možné určit jednotlivé fyzické nebo právnické osoby do jednotlivých funkcí dle potřeby občanského sdružení.
Členství.
Členství jednotlivých fyzických a právnických osob je možné na základě souhlasu hlavního štábu VHK VF. Zároveň je nutné zapsání fyzické nebo právnické osoby do seznamu členů občanského sdružení VHK VF.
Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení. Fyzické osoby mladší 18 let je možné přijmout do klubu VHK VF na základě zaručení některé jiné fyzické nebo právnické osoby, která je již členem organizace. Tato osoba bude zapsaná v seznamu členů, zároveň bude u tohoto člena do dovršení 18 let uveden i ručitel.
Členství zaniká:
Vystoupením člena písemným oznámením hlavnímu štábu.
Úmrtím.
U právnické osoby jejím zrušením.
Zrušením členství na základě rozhodnutí hlavního štábu.
Zánikem sdružení.
Potvrzení členství je členský průkaz organizace VHK VF.
Člen sdružení má právo:
Účastnit se celkové porady .
Volit velitele vlastních členských divizí, kterých je členem.
Být volen do orgánů sdružení.
Obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
Člen má povinnost zejména:
Dodržovat stanovy sdružení ,
Aktivně se podílet na plnění cílů sdružení.
Svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení.
Platit členské příspěvky, pokud budou určeny.
Dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.
Dbát na to, aby nebyl žádným způsobem poškozován vlastní ani cizí majetek.
Zachovávat mlčenlivost o interních záležitostech klubu.
Hlava V.
Změny stanov občanského sdružení VHK VF.
Na základě dohody jednotlivých členů hlavního štábu je možné změnit stanovy občanského sdružení VHK VF na schůzi hlavního štábu. Změny budou provedeny písemně a uveřejněny stejným způsobem jako původní stanovy.

Hlava VI.
Zásady hospodaření občanského sdružení VHK VF.
Základní majetek.
Občanské sdružení VHK VF hospodaří s movitým majetkem. Může nabývat další movitý i nemovitý majetek. Zdrojem majetku jsou zejména:
Dary a příspěvky fyzických a právnických osob.
Výnosy majetku.
Členské příspěvky.
Dotace a granty.
Za hospodaření s majetkem odpovídá hlavní štáb a jeho členové, popř. další členové dle ustanovených funkcí. Hospodaření probíhá dle stanoveného rozpočtu, který stanovuje hlavní štáb.

Hlava VII.
Zánik občanského sdružení VHK VF.
Sdružení zaniká:
Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinými sdruženími na základě rozhodnutí schůze hlavního štábu (ten rovněž rozhodne o majetkovém vyrovnání)
Rozhodnutím Ministerstva vnitra.


Hlava VIII.
Závěrečné ustanovení.
Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti se obracet na státní orgány s peticemi.
 

HORST WESSEL(18 .dobrovolnická divize tankových granátníků SS)

Vznik Horst Wessel

27.12.2013 17:09
V lednu roku 1944 nařídil říšský vůdce a kancléř Adolf Hitler říšskému vůdci SS Heinrichu Himmlerovi, aby sestavil bojovou divizi v rámci Waffen-SS, která by byla vytvořena z kádrů záložníků SA. Ten nařídil, aby 1. pěší motorizovaná brigáda SS byla použita pro vytvoření 18. dobrovolnické divize...

Bojové nasazení

27.12.2013 14:46
Po svém dokončení byla divize odvelena do Záhřebu v Chorvatsku a později byla převelena do oblasti podél maďarsko-jugoslávských hranic, kde byla nasazena do bojů proti Titovým partyzánům. Avšak již v březnu byla divize odvelena do Maďarska, kde se měla společně s 8. jízdní divizí SS „Florian Geyer“...